Gama-astronomija: posljednji elektromagnetski prozor u svemir

— Objavljeno 15/09/2005 / Matematičko-fizički list 1/221 (2005. – 2006.).


Znanje o svemiru uglavnom se temelji se na činjenicama do kojih se došlo opažanjem  elektromagnetskog zračenja. Tek manji dio podataka dobiven je opažanjem nabijenih čestica  (kozmičkog zračenja), drugih neutralnih čestica (neutrona i neutrina) te makroskopskih uzoraka  nezemaljskog podrijetla koje su donijele svemirske letjelice ili su sami pali na Zemlju (meteoriti).  Elektromagnetski spektar čine fotoni vrlo širokog spektra, od radio valova najvećih valnih duljina  preko mikrovalova, infracrvenog (toplinskog) zračenja, vidljive svjetlosti, ultraljubičastog zračenja,  rendgenskog zračenja do gama-zračenja najkraćih valnih duljina. Podjela spektra obično se daje  karakterizirajući fotone frekvencijama f ili valnim duljinama λ, no ovdje ćemo fotone karakterizirati  njihovom energijom E = h c / λ izraženom u elektronvoltima.


PODRUČJE ENERGIJA 
radiovalovi manje od 10 μeV 
mikrovalovi od 10 μeV do 1 meV 
infracrveno od 10 meV do 1 eV 
vidljivo od 1 eV do 10 eV  (preciznije: od 1,77 eV do 3,10 eV) 
ultraljubičasto od 10 eV do 100 eV 
rendgensko od 100 eV do 100 keV 
gama više od 100 keV  (preciznije: iznad 512 keV) 

Pojava novih astronomija
Istraživanje svemira dugo se temeljilo samo na opažanjima u vidljivom dijelu spektra (optička  astronomija) − najprije golim okom, a zatim sve naprednijim optičkim teleskopima. Svaka pojava  mogućnosti promatranja u ostalim dijelovima elektromagnetskog spektra donosila je radikalno nove  spoznaje. S obzirom da atmosfera propušta uglavnom vidljivu svjetlost i radiovalove, nakon optičke  astronomije prva nova astronomija bila je radio-astronomija. Radio teleskopi su poput optičkih  teleskopa smješteni na površini Zemlje. Pojavom umjetnih satelita javila se mogućnost promatranja  iznad površine Zemlje pa su počela promatranja u drugim područjima elektromagnetskog spektra.  Slučajno otkriće snažnog kozmičkog zračenja u rendgenskom i gama području, do kojeg je došlo u  špijunskom traganju za nuklearnom aktivnošću na Zemlji, iz temelja je promijenilo naše poimanje  svemira. Dok se prije smatralo da su izvori zračenja u svemiru gotovo isključivo termički  uravnoteženi objekti poput zvijezda, postojanje snažnih izvora visokoenergijskog zračenja pokazalo  je da postoje objekti i procesi neke nove vrste. U usporedbi s kozmičkim gama-zračenjem,  kozmičko x-zračenje je većeg toka (broj fotona po jedinici površine u jedinici vremena), može  prolaziti kozmološke udaljenosti (vide se i najudaljeniji objekti) te se može pod određenim uvjetima  fokusirati pa je najprije procvala rendgenska astronomija. Za razvoj rendgenske astronomije, 2002.  godine dodijeljena je Nobelova nagrada. Tako je gama područje ostalo posljednji elektromagnetski  prozor u svemir koji treba otvoriti.


Gama-područje
Gama-zračenje iz svemira obuhvaća veći dio spektra nego sva ostala zračenja zajedno - čak 16  redova veličine, od 104 eV do 1020 eV. Tako veliki energijski raspon zahtijeva vrlo različite  instrumente i detekcijske tehnike. Uobičajena je zato podjela gama spektra na podpodručja.


PODRUČJE ENERGIJA
LE  (niske energije)od 100 keV do 100 MeV 
HE  (visoke energije)od 100 MeV do 100 GeV 
VHE  (vrlo visoke energije)od 100 GeV do 100 TeV 
UHE  (ultra visoke energije)od 100 TeV do 100 PeV 
EHE  (ekstremno visoke energije)više od 100 PeV 

Gama-sateliti
Gama-zračenje niskih i visokih energija (od 100 keV do 100 GeV) detektira se instrumetima smještenim na satelite. Prvi gama-sateliti bili su SAS-2 (1973.) i COS-B (1975. − 1982.). Izuzetno  značajni pomak donio je EGRET (Energetic Gamma Ray Experiment Telescope) smješten na satelitu CGRO (Compton Gamma Ray Observatory) koji je bio aktivan od 1991. do 2000. U novije  vrijeme aktivni su sateliti INTEGRAL (lansiran 2002.), SWIFT (lansiran 2004.) te još nekoliko  manjih satelita koji su nedavno lansirani ili tek trebaju biti lansirani. Ipak, najviše nade polaže se u  budući satelit GLAST (Gamma-ray Large Area Space Telescope) koji bi trebao biti lansiran 2007. godine. Osnovni elementi gama-detektora na satelitima su: (1) komora na iskre u kojoj se opažaju  tragovi elektron−pozitron para koji je stvoren primarnim gama fotonom, (2) kristal natrij-jodida  koji služi kao kalorimetar u kojem se apsorbira energija elektron−pozitron para te (3) tzv. veto detektor koji detektira prolaz nabijene čestice i omogućava da se takvi događaji odbace. Nabijene čestice su kozmičke zrake koje su 10000 puta učestalije od kozmičkih gama fotona. Satelit GLAST  će, kao predstavnik nove generacije gama satelita, umjesto komore na iskre biti opremljen  segmentiranim silicijskim detektrorom (engl. silicon strip detector).

Osnovna karakteristika satelitskih gama-detektora je relativno mala detekcijska površina (do 1 m2).  S obzirom da tok kozmičkog zračenja (broj fotona po jedinici površine u jedinici vremena) naglo  opada s energijom (proporcionalan je s E−2,7) sateliti imaju gornji energijski prag od približno  20 GeV. GLAST će taj prag podići na 300 GeV.


Pljuskovi čestica u atmosferi
Gama-zračenje vrlo visokih energija (od 100 GeV do 100 TeV) detektira se indirektnim metodama pomoću instrumenata smještenih na površini Zemlje. U tom energijskom području gama fotoni  imaju dovoljnu energiju da pri ulasku u atmosferu izazovu elektromagnetski pljusak sekundarnih  čestica: elektrona, pozitrona i fotona. Takvi pljuskovi nastaju tipično na visinama oko 20 km i mogu  se protezati od par kilometara pa sve do površine Zemlje. Slične pljuskove izaziva i kozmičko  zračenje (nabijene atomske jezgre od protona do željeza) čija je učestalost veća 10 000 puta. Takve  pljuskove zovemo hadronskim pljuskovima i oni osim elektrona i fotona sadrže još i pione, mione,  protone, neutrone i druge čestice.  

Problem je s nabijenim primarnim česticama (kozmičkim zračenjem) što skreću u galaktičkom i  međugalaktičkom magnetskom polju na svojemu putu od izvora do Zemlje. Zato se ne mogu  povezati s izvorom. S druge strane gama zračenje putuje bez otklona u magnetskom polju i može se povezati s izvorom.  

I hadronski i gama pljuskovi u atmosferi sadrže mnoštvo nabijenih čestica koje se kroz zrak gibaju  brzinom većom od brzine svjetlosti u zraku (koja je c/n gdje je n indeks loma za zrak). Takve  čestice stvaraju tzv. Čerenkovljevo zračenje što je elektromagnetska analogija zvučnog udara koji  nastaje kad npr. supersonični avion probija zvučni zid. Čerenkovljevo zračenje pojedinog pljuska u  atmosferi ima pogodne karakteristike za indirektnu detekciju kozmičkog gama zračenja − vrlo je  kratkotrajno i jako usmjereno.


Čerenkovljevi teleskopi
Čerenkovljevo zračenje danas ima veliku primjenu u visokoenergijskoj fizici, a nosi naziv prema ruskom fizičaru P. A. Čerenkovu koji ga je otkrio i za to dobio Nobelovu nagradu 1958. godine.  Početkom 60-ih godina javila se ideja da se Čerenkovljevo zračenje, koje stvaraju pljuskovi u  atmosferi izazvani upadom kozmičkog zračenja, iskoristi za indirektnu detekciju gama fotona iz  svemira. To je bio začetak ideje gama-astronomije. Bilo je potrebno trideset godina usavršavanja  detekcijskih tehnika i teleskopa da se pouzdano detektira prvi visokoenergijski gama izvor.  Čerenkovljev teleskop sastoji se od segmentiranog zrcala koje reflektira Čerenkovljevu svjetlost u  kameru sastavljenu od fotomultiplikatora. Elektronika kojom se digitalizira signal mora biti vrlo brza jer Čerenkovljeva svjetlost iz jednog pljuska dolazi u vrlo kratkom pulsu trajanja svega par  nanosekundi.  

Tehnika detekcije koja je omogućila lociranje prvog visokoenergijskog gama izvora i nagli razvoj  visokoenergijske gama-astronomije temelji se na analizi slika (engl. imaging) koje Čerenkovljeva  svjetlost iz pljuskova stvara u kameri teleskopa. Najvažniji teleskop druge generacije  Čerenkovljevih teleskopa bio je teleskop HEGRA na kanarskom otoku La Palmi. HEGRA je  zapravo bio sustav od pet teleskopa kojim je po prvi put uvedena tehnika stereo5 opažanja 1997. Ta  je tehnika omogućila daljnja poboljšanja karakteristika Čerenkovljevih teleskopa i time otkrića  mnogih novih izvora. HEGRA je bila aktivna do 2003. godine nakon čega su dva njezina teleskopa  dopremljena u Institut Ruđer Bošković u Zagrebu. Ta dva teleskopa bit će baza budćeg  opservatorija CROATEA (Cosmic Ray Observatory at the Eastern Adriatic) čime će se Hrvatska  uključiti u mali broj zemalja koje se suvereno bave visokoenergijskom astrofizikom čestica. Treća generacija Čerenkovljevih teleskopa u fazi je dovršetka i probnog rada. Čine ju teleskopi: MAGIC na La Palmi, H.E.S.S. u Namibiji, VERITAS u Arizoni te CANGAROO III u Australiji.


Ostali detektori kozmičkog gama zračenja smješteni na površini Zemlje
Kozmičko zračenje najviših energija (više od 100 TeV) detektira se indirektnim metodama s  površine Zemlje, no u tom je energijskom području teško razlučiti primarne game od nabijenih  čestica pa tako ne postoje utvrđeni izvori i područje nema status astronomije. Pljuskovi čestica u  atmosferi koje stvaraju kozmičke zrake najviših energija protežu se do površine Zemlje pa je osim  Čerenkovljevog zračenja moguće detektirati sekundarne čestice (mione, elektrone, hadrone)  detektorima na površini Zemlje kao npr. u eksperimentu KASKADE u Karlsruheu. Za detekciju  kozmičkog zračenja najviših energija (oko 1020 eV) potrebni su detektori koji pokrivaju ogromne  površine. Najveći takav eksperiment danas je AUGER u Argentini koji je još u gradnji, a čiji će  detektori biti rasprosranjeni na čak 3 000 km2. AUGER koristi Čerenkovljevo zračenje za detekciju,  ali ne ono koje nastaje u atmosferi, nego Čerenkovljevo zračenje koje u posebnim rezervoarima  vode stvaraju sekundarne čestice koje dospjevaju do površine Zemlje. Prvi rezultati pokazuju da bi  događaji najviših energija (čak 1021 eV) mogli biti izazvani upadom primarnog gama-fotona.


Galaktički izvori kozmičkog gama-zračenja
Prvi pouzdano detektirani visokoenergijski gama izvor bila je maglica Rakovica, 1989. godine,  otkrivena Čerenkovljevim teleskopom Whipple smještenim u Arizoni. Maglica Rakovica udaljena je  od nas 6500 svjetlosnih godina. To je ostatak supernove čija su eksploziju 1054. godine zabilježili  kineski astronomi kao iznenadnu pojavu nove, vrlo sjajne zvijezde na nebu. Eksplozija supernove je  završni stadij u evoluciji vrlo masivne zvijezde. Udarni val koji pri eksploziji nastaje širi se u okolni  prostor još dugi niz godina. Nabijene čestice u udarnom valu bivaju ubrzane praktički do brzine  svjetlosti. Elektroni mogu doseći energije i do 100 TeV (masa mirovanja im je samo 0,5 MeV) pa ih  zovemo ultrarelativističkim elektronima. Takvi elektroni koji na svom putu nalete na  niskoenergijske fotone (npr. mikrovalno pozadinsko zračenje koje je sveprisutno) mogu fotonima  predati veliki dio svoje energije stvarajući tako gama zračenje visokih i vrlo visokih energija. Ovaj  se proces zove inverzno Comptonovo raspršenje i glavni je izvor visokoenergijskog gama zračenja  koje emitiraju ostaci supernova. Maglica Rakovica najjači je galaktički izvor čiji je nepromjenjivi tok  visokoenergijskog gama zračenja dobro utvrđen tako da je izvor dobio status tzv. standardne  svijeće. Svaki Čerenkovljev teleskop na sjevernoj hemisferi povremeno opaža maglicu Rakovicu.  Jedinica za tok visokoenergijskog gama-zračenja dobila je po maglici Rakovici naziv “crab”. Osim maglice Rakovice danas su poznati i drugi ostaci supernova. U njihovim središtima obično se nalaze  pulsari, brzorotirajuće neutronske zvijezde koje ostaju nakon eksplozija supernova. Pulsari su  ekstremni objekti čija brzorotirajuća snažna polja također uzrokuju ubrzavanje nabijenih čestica do  vrlo visokih energija. Pulsari ponekad emitiraju i jednu vrstu erupcija gama zraka. Ostaci supernova  i pulsari su galaktički izvori visokoenergijskog gama-zračenja, što znači da su smješteni unutar naše  galaksije.


Izvangalaktički izvori kozmičkog gama-zračenja
Nakon što je osjetljivost atmosferskih Čerenkovljevih teleskopa dosegla dovolju granicu, 1992.  godine detektiran je i prvi izvangalaktički izvor visokoenergijskog gama zračenja, Markarijan 421,  aktivna galaktička jezgra udaljena od nas oko 500 milijuna svjetlosnih godina. Godine 1995. otkriven je na drugom dijelu neba i drugi izvor, Markarian 501 na sličnoj udaljenosti. Oba izvora  otkrivena su teleskopom Whipple. Do danas je poznato oko 10 takvih izvora, a uskoro se očekuje  veliki porast broja otkrića s obzirom da treća generacija Čerenkovljevih teleskopa upravo počinje s  radom. Gotovo sve aktivne galaktičke jezgre koje su izvori visokoenergijskog gama zračenja su  blazari. Osnovna karakteristika blazara je brza promjenjivost toka zračenja u širokom spektru  valnih duljina, od radio valova do visokoenergijskih gama. Vremenska promjena toka može biti  reda veličine sata što znači da je veličina objekta reda veličine svjetlosnog sata − manje od veličine Sunčevog sustava. S druge strane, masa aktivne galaktičke jezgre iznosi par stotina milijuna masa  Sunca što znači da se radi o izuzetno kompaktnom objektu. Postoji više teorija o prirodi takvih  objekata, no objašnjenje koje ima neusporedivo najviše izgleda da bude točno jest da se u središtima aktivnih galaktičkih jezgara nalaze supermasivne crne rupe. Vjerojatno se u središtima svih  galaktika, pa i u našoj, nalaze supermasivne crne rupe, ali je akrecija mala pa jezgra takve  galaktike nije aktivna.

Aktivna galaktička jezgra sastoji se od supermasivne crne rupe, akrecijskog diska i dva  ultrarelativistička mlaza na osi rotacije. Kod blazara je jedan od mlazova usmjeren prema nama.  Druga vrsta izvangalaktičkih izvora gama zračenja su erupcije gama-zračenja (engl. GRB − gamma ray burst). Njihove su energije uglavnom u području dostupnom satelitima, no nova generacija  Čerenkovljevih teleskopa niskog energijskog praga (desetak GeV) mogla bi dati značajan doprinos  istraživanju ovih pojava. Teleskop MAGIC na La Palmi konstruiran je tako da vrlo brzo može  reagirati na dojavu o erupciji gama-zračenja i usmjeriti svoju aktivnost u taj dio neba. Samo mali dio erupcija gama-zračenja dolazi s pulsara i mehanizam njihovog nastanka je više-manje poznat.  Međutim, erupcije gama zračenja izvangalaktičkog podrijetla s pravom nose epitet najsjajnijih i najtajanstvenijih pojava u svemiru.


Budućnost gama-astronomije
Nova, treća generacija Čerenkovljevih teleskopa (MAGIC, HESS, VERITAS i CANGAROO-III) u  završnoj je fazi izgradnje. Neki su teleskopi već dovršeni te su počeli s opažanjima, a ostali će biti  dovršeni u idućih nekoliko godina. Satelit GLAST, prvi iz nove generacije gama-satelita, također je  u završnoj fazi izgradnje. Lansiranje se planira početkom 2007. godine.  

Iz povijesti znanosti poznato je da je dosad svaka radikalno nova vrsta znanstvenih instrumenata  donosila nove znanstvena otkrića. Zato se opravdano vjeruje da će nova generacija detektora  kozmičkog gama-zračenja u idućih deset godina donijeti mnoge nove spoznaje i otkriti nam novu,  zasad nepoznatu, fiziku.